Truyện Xuyên Không

6 chương

11 chương

16 chương

14 chương

9 chương

27 chương

6 chương

22 chương

4 chương

31 chương

101 chương

26 chương

90 chương

13 chương

18 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.