Truyện Xuyên Không

7 chương

97 chương

5 chương

364 chương

6 chương

33 chương

13 chương

7 chương

6 chương

208 chương

76 chương

46 chương

20 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.