Truyện Hệ Thống

5 chương

69 chương

44 chương

19 chương

36 chương

7 chương

255 chương

28 chương

29 chương

48 chương

15 chương

5 chương

22 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.